Supervision

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, som har til formål at støtte den faglige udvikling og sikre kvaliteten i den praktiske professionsudøvelse. Jeg er uddannet supervisor gennem Dansk Psykolog Forening (2018) og har erfaring med supervision af faggrupper som fx:

 • Pædagoger, socialrådgivere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sygeplejersker, lærere, mentorer, UU-vejledere, bostøtter i psykiatrien
 • Faglært såvel som ufaglært pædagogisk og specialpædagogisk personale på fx skolehjem, opholds- og bosteder eller institutioner
 • Ledere og teamledere på bosteder, opholdssteder samt teamledere i psykiatrien

Jeg har erfaring med at supervisere personale, som arbejder med mennesker med fx

 • Autisme
 • ADHD
 • Mental retardering/udviklingshæmning
 • Adfærdsforstyrrelser
 • Omsorgssvigt og traumer
 • Personlighedsforstyrrelser
 • Selvskadende adfærd
 • Spiseforstyrrelser
 • Misbrug

Jeg har ligeledes erfaring med supervision af grupper som ønsker at få set på

 • Ledelse
 • Kommunikation og interne konflikter
 • Arbejdsmiljø og -kultur
 • Akutte belastende hændelser
 • Teamsamarbejde

En supervision er en styret reflektionsproces, hvor den enkelte professionelle kan bringe en sag, en problematik eller en tematik i relation til arbejdslivet på bordet, og hvor vi sammen skal bringe nye forståelser, perspektiver og viden i spil på en måde, som giver den professionelle nye handlemuligheder. Som supervisor, er jeg optaget af at supervisanden oplever sig set, hørt og forstået, og at supervisanden/supervisanderne oplever at få nye forståelser og indsigter, og at de får noget konkret og handlingsorienteret med sig fra supervisionen, som de kan gå direkte ud at anvende i deres daglige praksis.

Jeg tilbyder supervision med afsæt i såvel sagsarbejde relateret til de børn/borgere der arbejdes med, såvel som supervision relateret til arbejdsmiljø og team-, leder og medarbejderudvikling.

Jeg har erfaring med både gruppesupervision og individuel supervision af både ledere og medarbejdere, og kommer gerne til jer, hvis det ønskes. Ellers har jeg også mulighed for at forestå supervisionen i egne lokaler eller online alt efter jeres ønsker og behov.

Er du leder? Så tilbyder jeg også supervision til dig!

I supervisionsrummet får du plads og mulighed for at reflektere over din ledelsespraksis og udvikle dig både som leder og som menneske. Det er et rum hvor jeg hjælper dig med at skabe fokus på din trivsel og hvordan du skaber de bedste forudsætninger for at kunne være den leder, som du ønsker at være. I supervisionsrummet arbejder vi med konkrete problemstillinger, relationelle udfordringer eller konflikter fra din hverdag og hjælper dig med at navigere og håndtere disse vanskeligheder med afsæt i et compassionmotiv.

Udtalelse fra teamleder:

“Tinna er faglig kompetent og empatisk i sin ledelsessupervision. Hun evner at skabe et trygt og inspirerende rum, hvor både medarbejder- og ledelsesperspektivet bringes i spil, og hvor der tages udgangspunkt i den Compassionsfokuserede ledelsesstil. Tinna evner også at invitere til at man har fokus på sine ledelsesværdier, i forhold til at finde redskaber til at arbejde videre med de udfordringer man står med. Jeg føler mig virkelig godt hjulpet af Tinna og vil på det varmeste anbefale hende som ledelsessupervisor.”

null
Supervision med Tinna er hver gang blevet set frem til med stor forventning af alle i teamet, og hver gang er forventningerne blevet indfriet.

Tinna har en skøn personlighed og en smittende energi og hun deler beredvillig ud af sin viden og erfaringer til stor glæde for os alle, og især til brug i det videre arbejde. Vi lærer noget hver gang!

Afd. leder

null
Jeg har gennem mit job som afdelingsleder samarbejdet med Tinna som supervisor for personalegruppen, gennem længere tid. Tinna er fagligt kompetent, tillidsfuld og troværdig.

Tinna er klar og tydelig og får os i faglig bevægelse. Mine bedste anbefalinger til Tinna.

 

Tidl. Afd. Leder

null
Som afdelingsleder for et team, hvor mange var supervisionstrætte, skete der en stor forvandling ved mødet med Tinna. Med høj faglighed, professionalisme og en meget elegant måde at formidle kompliceret stof på, formåede Tinna at putte både lærdom og personlig udvikling ind i Teamet.

Tinna er som supervisor, en person der indtager rummet på en selvsikker måde, hun skaber hurtigt rammerne for en udviklende proces, hvor teamet bliver nysgerrig på den undervisning, som Tinna på et højt fagligt niveau udfolder, gennem teamets konkrete eksempler på eventuelle udfordringer. Hermed mine bedste anbefalinger til Tinna

 

Afd. leder

null
Jeg går altid fra supervision med brugbare handlemuligheder i mine sager.
Tinna stiller spørgsmål der åbner op for refleksioner, derved får jeg øje på nye vikler i familierne.
Tinnas har en meget positiv tilgang, det få mit til at føle tryghed i supervisionen.

Socialrådgiverteam